Skip navigation

Uczniowski Klub Sportowy

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „Olimpijczyk”

Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego mgr Wandy Łaseckiej został utworzony przy Gimnazjum Publicznym w Budzyniu Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pod nazwą: Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” odbyło się 12.01.2001. Został on wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków w Urzędzie Powiatowym w Chodzieży dnia 03.07.2001. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Gimnazjum, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Klub działa zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, Ustawą o Systemie Oświaty oraz z własnym statutem.

 Celem UKS jest:

    * Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.

    * Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

    * Uczestniczenie w imprezach sportowych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

    * Organizowanie działalności sportowej za szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

    * Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

    * Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

    * Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

UKS realizuje swoje zadania we współdziałaniu z Dyrektorem Szkoły, Radą Szkoły, klubami sportowymi oraz władzami samorządowymi.

 

Od roku 2013 sportowa działalność Szkoły rozwija się na dwóch płaszczyznach:

    * 1. Sekcja piłki ręcznej, która uczestniczy w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligii Piłki Ręcznej Dziewcząt;

    * 2. Sekcje związane z rozgrywkami SZS (Szkolnego Związku Sportowego: etap powiatowy, rejonowy oraz wojewódzki):

· Piłki nożnej;

· Piłki ręcznej;

· Piłki siatkowej;

· Piłki koszykowej;

· Tenisa stołowego;

· Badmintona;

· Lekkiej Atletyki.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu zawodach sportowych na terenie szkoły, gminy, powiatu, rejonu i Wielkopolski odnosząc znaczne sukcesy. Od początku istnienia Gimnazjum nasza szkoła jest organizatorem mistrzostw powiatowych w lekkiej atletyce.

Działalność UKS-u na tak wielu płaszczyznach jest możliwa dzięki dotacji gminnej, wsparciu sołectw, wpłatom sponsorów oraz rodziców uczniów.