Skip navigation

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Reprezentuje interesy uczniów w zakresie: oceniania, klasyfikowania i promowania form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następującej zasady:

 • trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden dziennie
 • dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji

Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami
 • prawo do organizacji życia szkoły
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem
 • prawo wyboru nauczyciela spełniającego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego

Posiada prawa i obowiązki, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 3 października 2016 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie najpierw  oddali głosy na kandydatów w klasach- wychowawca nadzorował przebieg głosowania, następnie udali się do szkolnej auli w celu oficjalnego wrzucenia kartek z oddanymi głosami do urny. W skład komisji nadzorującej wybory oraz liczącej głosy weszli: Zuzanna Chmiel- klasa II a, Roksana Uszko- klasa II b, Jakub Sell- klasa II c, Jan Wojciechowski – klasa II d. Przebieg prawidłowego przeprowadzenia wyborów nadzorowany był ponadto przez Opiekunów Samorządu, panie Żanetę Puweł oraz Kamilę Kuczyńską. Wybory przebiegły zgodnie z procedurami, bez zakłóceń. Na 201 wrzuconych do urny kart 1 była nieważna.

Skład SU na rok szkolny 2016/2017

 • Przewodnicząca: Julia Kędzierska
 • Z-ca przewodniczącego: Kacper Dobrychłop
 • Sekretarz: Joanna Krajewska
 • Skarbnik: Oliwia Nowicka
 • Członek Prezydium: Dawid Księżniakiewicz

Sekcja organizacyjna:

 • Wojciech Kaczmarek- Przewodniczący Sekcji
 • Emil  Gursz
 • Wiktoria Wierzbińska
 • Zuzanna Bednarek
 • Wojciech Razner

Sekcja dekoracyjna:

 • Joanna Bucholc- Przewodnicząca Sekcji
 • Natalia Kozłowska
 • Klaudia Walczak

Sekcja porządkowa:

 • Daniel Binert- Przewodniczący Sekcji
 • Bartosz Florczyk                                    
 • Mikołaj Kanke
 • Bartosz Lewandowski
 • Miłosz Prukała
 • Jan Fryska
 • Jakub Kaźmierczak
 • Sławomir Głowacki

Opiekun samorządu

Żaneta Puweł

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016:

Opiekunowie:

 • Pani Ewelina Wesołowska
 • Pani Małgorzata Jeska

Zarząd:

 • Przewodnicząca SU: Emilia Niemiro
 • Zastępca przewodniczącego: Wojciech Kaczmarek
 • Skarbnik: Roksana Kasprzyk
 • Sekretarz: Paulina Ksycka

Sekcja dziennikarska:

 • Wojciech Kaczmarek
 • Maria Wojciechowska
 • Wiktoria Zielińska
 • Aleksandra Kin

 Sekcja organizacyjno - dekoracyjna:

 • Magdalena Bruszyńska
 • Marika Banak
 • Maria Wojciechowska
 • Kamila Górna
 • Fabian Janiszewski
 • Klaudia Walczak
 • Joanna Bucholc
 • Oliwia Nowicka