Skip navigation

Regulamin Gimnazjalnej SKO

REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI PRZY GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU


1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Budzyniu.
2. Przynależność do SKO jest dobrowolna, należeć może do niego każdy chętny uczeń naszej szkoły.
3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka i karta SKO otrzymana od Banku.
4. Uczeń staje się członkiem SKO po dokonaniu pierwszej wpłaty w wysokości minimum 10 zł.
5. Minimalna kwota wpłaty na książeczkę SKO wynosi 1 złotych lub jej wielokrotność.
6. Wpłat na książeczkę może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic (opiekun prawny).
7. Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekuna szkolnego SKO, który prowadzi odpowiednią dokumentację.
8. Wypłatę gotówki uczeń zgłasza opiekunowi szkolnemu na 3 dni przed żądanym terminem (poniedziałek - wypłata w środę).
9. Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacania pieniędzy w kwocie powyżej 50 zł za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) .
10. Każdy ma obowiązek pilnować swojej książeczki i karty oraz dbać o estetyczny jej wygląd.
11. W razie zgubienia książeczki, karty SKO uczeń musi niezwłocznie zgłosić się do opiekuna.
12. Zgubiona książeczka, karta SKO zostaje anulowana, co opiekun i uczeń poświadczają własnoręcznym podpisem.
13. Brak książeczki, karty nie pozwala na dokonanie wpłaty i wypłaty z SKO.
14. Opiekun SKO przyjmuje wpłaty od członków SKO i wpłaca je do Banku.
15. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć we wszystkich konkursach i przedsięwzięciach SKO.
16. Dyrektor Szkoły ma prawo do:
• kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO,
• kontroli kart wpłat i wypłat poszczególnych klas i uczniów.
17. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje opiekun szkolny SKO i Dyrektor Szkoły.
18. Opiekunem szkolnym SKO jest pani Karolina Małofiej.