Skip navigation

Projekt edukacyjny

Termin realizacji projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 - 13.06.2016 - 17.06.2016

Załącznik nr 4

do Statutu Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU

 

Podstawa prawna:

Ø Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046)

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§1

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie §21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach (Dz. U. nr 156, poz.1046).

2. Szkoła stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy, międzyprzedmiotowy lub społeczno-obywatelski.

3. Projekty realizowane są przez uczniów w czasie tzw. tygodni projektów, które odbywają się w :

- w tygodniu po wystawieniu ocen semestralnych;

- przedostatni tydzień przed wakacjami.

4. Czas ich trwania powinien wynosić do 2 tygodni w zależności od problematyki i złożoności projektu.

5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum, a do arkusza ocen dołącza się pisemną informację o udziale ucznia w realizacji projektu.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

Rozdział II

Warunki realizacji projektu

§2

1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod i form.

2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.

5. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu w trakcie nauki w gimnazjum.

6. Uczeń biorący udział w realizacji więcej niż jednego projektu do 30 maja roku szkolnego, w którym kończy gimnazjum, wskazuje temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły Załącznik 4..

7. W roku szkolnym, w którym realizowane są projekty edukacyjne, wychowawcy klas informują uczniów i ich rodziców o warunkach i zasadach realizacji projektów obowiązujących w szkole, nie później niż w terminie do 30 września.

§3

1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela - opiekuna i obejmuje następujące działania:

1) wybór tematu projektu;

2) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu;

5) ocenę i ewaluację projektu.

2. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub międzyklasowych liczących co najmniej 10 uczniów.

3. W terminie do 10 grudnia nauczyciele – opiekunowie projektów ( tematy opracowują i proponują wszyscy nauczyciele - wszystkie przedmioty są objęte projektem), przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, udostępnia się uczniom i rodzicom na stronie internetowej gimnazjum.

5. Wyboru projektów dokonują uczniowie do 10 stycznia, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniami wszystkich członków zespołu w liczbie od 10 do 12, mogą to być zespoły międzyoddziałowe.

6. Podział na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób uwzględniający preferencje uczniów oraz możliwości nauczycieli i Szkoły.

7. W przypadku gdy uczeń:

1) nie zdecyduje o wyborze tematu;

2) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt;

3) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie, np. z powodu choroby, Dyrektor Szkoły włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

§4

1. Końcowa ocena projektu i prezentacji projektu może być wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów, jeżeli projekt lub jego część związana jest z programem nauczania danego przedmiotu. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem.

2. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

3. Udział ucznia w projekcie jest potwierdzany na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz w arkuszu ocen przez wpisanie tematu projektu oraz słów „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

4. W przypadku ucznia zwolnionego z realizacji projektu na świadectwie oraz w arkuszu ocen w odpowiednim miejscu wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

Rozdział III

Zadania Dyrektora Szkoły

§5

1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

- określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w Regulaminie realizacji projektów

- może zmienić zapisy niniejszego Regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych Szkoły.

2. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na udokumentowany pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

- uczeń realizuje obowiązek szkolny poza szkołą;

- uczeń jest nieobecny w szkole z powodów zdrowotnych lub losowych.

3. Dyrektor Szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

Rozdział IV

Zadania nauczycieli

§6

1. Opiekun projektu w szczególności:

1)wspiera uczniów w:

- określeniu celów projektu;

- zaplanowaniu etapów jego realizacji;

- wykonaniu zaplanowanych działań;

- publicznym przedstawieniu rezultatów projektu edukacyjnego.

2) wypracowuje i podpisuje z uczniami kontrakt;

3) zapoznaje uczniów z zasadami realizacji projektu, prowadzenia dokumentacji i wspiera w jej prowadzeniu;

4) czuwa nad prawidłowym przebiegiem projektu;

5) prowadzi konsultacje dla uczniów realizujących projekt;

6) pomaga uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

7) monitoruje realizację projektu;

8) motywuje uczniów do systematycznej pracy;

9) udziela wsparcia w prezentacji projektu;

10) ocenia prezentację projektu;

11) komunikuje się z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;

12) koordynuje pracę nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny ma charakter międzyprzedmiotowy;

13) ocenia projekt we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację;

14) sporządza pisemną informację do arkusza ocen o udziale ucznia w realizacji projektu według wzoru Załącznika 4;

15) prowadzi dokumentację potwierdzającą realizację projektu i ją przechowuje.

§7

1. Wychowawca klasy:

- w trakcie roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

- monitoruje udział uczniów w pracach zespołów projektowych poprzez kontakt z opiekunami projektów oraz koordynatorem;

- przekazuje informacje o wynikach monitorowania rodzicom;

- komunikuje się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

- dokonuje zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

§8

1. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, w zakresie swoich kompetencji, do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także na prośbę opiekuna projektu.

Rozdział V

Zadania uczniów

§9

1. Uczeń zobowiązany jest do brania udziału w zajęciach prowadzonych metodą projektu w ramach tygodni projektów.

§10

1. Uczniowie realizujący projekt:

- dokonują wyboru projektu po zapoznaniu się z ofertą projektów na dany rok szkolny;

- zapoznają się z celami projektu i jego problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu;

- wspólnie z opiekunem ustalają zasady współpracy (zawarte w kontrakcie) oraz podział zadań w zespole;

- aktywnie uczestniczą w realizacji projektu, współpracują w zespole, terminowo wywiązują się z podjętych i wyznaczonych zadań;

- systematycznie uczestniczą w konsultacjach z opiekunem;

- prowadzą dokumentację potwierdzającą wykonywanie poszczególnych zadań, jeśli wynika to z ustalonych zasad współpracy;

- aktywnie uczestniczą w prezentacji projektu;

- dokonują samooceny i oceny koleżeńskiej realizacji projektu.

2. Uczeń może odstąpić od realizacji wybranego wcześniej projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu opiekuna projektów.

Rozdział VI

Dokumentacja projektu

§11

1. Dokumentacja dotycząca projektu powinna zawierać:

- kartę projektu (Załącznik 1);

- arkusz oceny pracy uczniów podczas realizacji projektu (Załącznik 2);

- informację o realizacji projektu edukacyjnego przez ucznia (załącznik 3);

- inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

2. Dokumentację przechowuje opiekun projektu.

3. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

Rozdział VII

Działania związane z realizacją projektu

§12

1. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.

1) Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

- kontrakt;

- czas realizacji projektu;

- formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac;

- podział zadań w zespole, w tym wybór lidera zespołu;

- kryteria oceny projektu;

- sposób prezentacji i podsumowania projektu.

- ustalenia wpisywane są do karty projektu.

§13

1. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu:

- zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu;

- prezentacje odbywają się w czasie Tygodnia Projektów;

- prezentacja projektu, w zależności od realizowanego tematu i formy projektu, może odbyć się w innym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, w uzgodnieniu z opiekunem projektu;

- w przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.

2. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach – jako obserwatorzy i zaproszeni goście – mogą uczestniczyć:

- uczniowie danej klasy lub wybranych klas;

- rodzice uczniów;

- osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;

- inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

3. Do końca roku szkolnego uczniowie mogą przygotować pod opieką nauczycieli sprawozdania z realizacji projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły.

Rozdział IX

Ocena projektu

§14

1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

- uczniowską dokumentację projektu, jeśli wynikała z ustalonych zasad współpracy z opiekunem;

- wytwory materialne wykonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;

- sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;

- pracę zespołową i indywidualną ucznia;

- ocenę koleżeńską;

- samoocenę uczniów.

3. Opiekun ma prawo do nie zaliczenia projektu lub usunięcia z zespołu projektowego ucznia, który nie współpracował z grupą, nie wykonywał powierzonych zadań, nie dotrzymywał warunków realizacji projektu.

4. Opiekun projektu powinien przedstawić wychowawcy klasy informację o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i ocenie poszczególnych uczniów.

5. Podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych jest informacja opiekuna projektu o udziale ucznia w realizacji projektu (Załącznik 3) oraz deklaracja wyboru projektu (Załącznik 4).