Skip navigation

Doradca zawodowy

DORADCA ZAWODOWY – ŻANETA PUWEŁ

Poniedziałek              11.30 - 13.30

Wtorek                      8.00 – 11.00

Środa                        11.30 – 13.30

Czwartek                   8.45 –  8.45            9.40 - 10.40

Piątek                       8.00 –  9.00

Szkolny doradca zawodowy opracował i wdraża w szkole Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że:

 • wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
 • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki intelektualne, emocjonalne i zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia rodziny oraz wpływ środowiska,
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka,
 • prowadzona jest indywidualna i grupowa praca z uczniami, rodzicami i nauczycielami (radą pedagogiczną),
 • działania zawodoznawcze są planowane i systematycznie realizowane wg harmonogramu pracy szkoły,
 • uczniowie wraz z nauczycielami informatyki są włączani do tworzenia bazy informacyjnej w szkole.

Program WSDZ obejmuje następujące obszary działania – pracę z:

 • nauczycielami,
 • uczniami (klasą),
 • rodzicami.

WSDZ w ramach pracy z nauczycielami (radą pedagogiczną) obejmuje:

 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,
 • określenie priorytetów dotyczących orientacji i poradnictwa zawodowego w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki,
 • określenie priorytetów w zakresie tworzenia szkolnej bazy środków informacyjno-dydaktycznych z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego,
 • realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli przyszłego pracownika,
 • prowadzenie zróżnicowanych metod aktywnego poznawania zawodów, osobowości i kierunków kształcenia oraz rynku pracy,
 • integrację społeczną młodzieży wiejskiej z miejską oraz kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w środowisku szkolnym,
 • zapoznawanie się z zawodami przyszłości na rynku krajowym i unijnym,
 • włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej m.in.: poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), urzędów pracy (UP), Ochotniczych Hufców Pracy (OHP).

WSDZ w ramach pracy z uczniami obejmuje:

 • poznawanie różnych zawodów,
 • poznawanie osobowości,
 • autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,
 • konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
 • poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych ,
 • pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej (oraz Indywidualnego Planu Działania – IPD),
 • analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy,
 • przygotowywanie się do procesów reorientacji, mobilności oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne itp.,
 • indywidualną pracę z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz mającymi problemy osobiste,
 • grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły (np. warsztaty, treningi),
 • pomoc w wyborze odpowiedniej praktyki zawodowej w zakładach pracy,
 • wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie pozaoświatowym,
 • kształtowanie umiejętności świadomego i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy.

WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje:

 • prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów,
 • zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci (np. warsztaty, mediacje, prelekcje),
 • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań zawodoznawczych szkoły,
 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego (oraz wyższego w miarę potrzeb),
 • indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.,
 • gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych w regionie,
 • przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym (krajowym i unijnym) rynku pracy.

Cele programu WSDZ:

 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w gimnazjum.
 2. Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych.
 3. Poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej.
 4. Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów kariery edukacyjno-zawodowej (oraz IPD).
 5. Kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły.
 6. Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych.
 7. Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych.
 8. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych (miasto – wieś) oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych.
 9. Poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia.
 10. Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej.
 11. Zapoznawanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka.
 12. Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru zawodu i właściwej szkoły ponadgimnazjalnej.
 13. Włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.
 14. Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie gimnazjum.
Prowadzenie diagnozy środowiska szkół ponadgimnazjalnych (ranking) i dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb uczniów oraz do zmian na rynku pracy.